inZENtive PT: Integrale Personal Training & Personal Pilates Rotterdam, Mommy's & Mommy's 2Be (Pré- & Postanatale Vitaliteitstraining Rotterdam),
Orthomoleculaire voeding & suppletie advies Rotterdam, Sportvasten Centrum Rotterdam, Hormooncoaching Rotterdam

Stoer, ZEN & Sexy

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De overeenkomst 

1.1. De overeenkomst tussen Yoga- en Pilatesstudio inZENtive en de klant, te weten een natuurlijk persoon of rechtspersoon, komt tot stand na het maken van afspraken in persoon, per e-mail of per telefoon.
1.2. Voor natuurlijke personen geldt aanvullend dat er voor aanvang van een training of adviesgesprek een klantenkaart moet worden ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd worden bij de trainer van Yoga- en Pilatesstudio inZENtive. 
1.3. Vermeld altijd blessures, medicatie, aandoeningen en ziekten op het inschrijfformulier voor de eigen veiligheid. Het inschrijfformulier dient naar waarheid te zijn ingevuld.


Artikel 2: Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1. Het uitoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het afnemen van producten en/of diensten van Yoga- en Pilatesstudio inZENtive is geheel voor eigen risico van de klant. 
2.2. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de afname van producten en/of diensten. Raadpleeg bij twijfel vooraf een arts of specialist en meldt blessures, lichamelijke aandoeningen en zwangerschap bij de trainer.

2.3. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant .

 
Artikel 3. Betaling

3.1. De klant dient facturen contant, per pin of op rekening te voldoen binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. 
3.2. Indien er producten en/of een proefpakket, losse les of 10-lessenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde bedrag direct contant of per pin te voldoen.

3.3. Bij niet of niet-tijdige betaling van de factuur zullen er €5,- administratiekosten in rekening gebracht worden. 

Artikel 4. Geldigheidsduur lessenkaarten en annuleringen

4.1. De geldigheidsduur van de 10-lessenkaarten is 3 maanden en van het proefpakket 2 maanden.
4.2. De startdatum is de datum van de eerste les op de lessenkaart. 
4.3. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats. 
4.4. Individuele trainingen en/of (advies)afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. De gemiste training en/of (advies)afspraak kan worden ingehaald binnen de geldigheidsduur van de leskaart. Trainingen en/of (advies)afspraken die niet (tijdig) zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

4.5. Lessenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Artikel 5. Uitsluiting 
5.1. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive behoudt zich het recht voor uitsluiting aan deelname van een training indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt. 
5.2. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive heeft het recht de klant een training en/of (advies)afspraak te weigeren indien de lichamelijke- en/of geestelijke toestand van de klant van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is   voorbehouden aan de trainer.


Artikel 6. Annulering door Yoga- en Pilatesstudio inZENtive

6.1. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen. 
6.2. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive heeft het recht zonder opgave van redenen een lessenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op restitutie van het betaalde bedrag voor de betreffende training/(advies)afspraak en eventueel overige reeds betaalde trainingen/(advies)afspraken. 
6.3. Indien aan een groepsles structureel 4 of minder mensen deelnemen, behoudt Yoga- en Pilatesstudio inZENtive zich het recht voor een les te laten vervallen en klanten, in overleg in een passende groepsles op een ander moment in te delen. 
6.4. Indien er geen passende groepsles beschikbaar is, wordt de lessenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd. 

Artikel 7. Vastleggen van gegevens

 7.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainer(s) van Yoga- en Pilatesstudio inZENtive    uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt. 


Artikel 8. Wijzigingen van de klant

8.1. Wijzigingen in de contactgegevens van de klant dienen per omgaande aan Yoga- en Pilatesstudio inZENtive te worden gemeld. 
8.2. Lichamelijke veranderingen en wijzigingen in medicijngebruik dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt. 
8.3. Eventuele gevolgen die voorvloeien uit het niet nakomen van eerder genoemde voorwaarden zijn niet voor rekening van Yoga- en Pilatesstudio inZENtive. 

Artikel 9. Wijzigingen van Yoga- en Pilatesstudio inZENtive
9.1. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive heeft het recht het studioreglement en de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 
9.2. Het geldende studioreglement en de geldende algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website. 
9.3. Yoga- en Pilatesstudio inZENtive heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. 
9.4. In alle onvoorziene gevallen beslist Yoga- en Pilatesstudio inZENtive. 
9.5. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervalt de vorige versie. 


Artikel 10. Toepasselijkheid en geschillen

10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga- en Pilatesstudio inZENtive betreffende de afname van alle producten en/of diensten in de ruimste zin des woord.

10.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga- en Pilatesstudio inZENtive.

10.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.