Skip to content

Privacyreglement

Algemeen

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze dienstverlening. Deze wet zorgt ervoor dat wij ons strikt houden aan het opslaan en verwerken van persoonsgegevens en medische gegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor in de gezondheidszorg volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is er om u in te lichten over de rechten en plichten die gelden volgens deze wetten.

Wanneer u een contact- en of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail verstuurt, dan zullen deze gegevens naarmate dit nodig is voor de behandeling, worden opgeslagen totdat deze volledig afgehandeld is.

 

Praktijk

In de praktijk moeten diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dat is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor financiële zaken. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor het bestrijden van eventueel ernstig gevaar voor uw gezondheid. Of wanneer wij moeten voldoen aan de Wet Publieke Gezondheid.

 

De plichten van de praktijk

Ergotherapie inZENtive is verantwoordelijk volgens de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk terechtkomen. De praktijk handelt als volgt om hieraan te kunnen voldoen:
-De gegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld.
-De informatie dient voor de juiste zorgverlening en voor doelmatig beheer en beleid;
-Gegevens dienen ter ondersteuning van onderzoek, onderwijs en voorlichting na specifieke toestemming hiervoor..
-Er vindt in de basis geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
-U wordt op de hoogte gesteld van de wijze en het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurd via uw zorgverlener via een formulier.
-Alle therapeuten binnen InZENtive hebben allen de plicht om uiterst vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
-De beveiliging is goed op peil om uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang te beschermen.
-Uw gegevens zijn tijdens verzending standaard beveiligd en versleuteld.
-Uw gegevens worden bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is voor zorgverlening.
-Uw medische gegevens worden 15 jaar na de laatste behandeling bewaard, tenzij dit langer noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor uw kinderen of andere belanghebbenden. De noodzaak hiervan wordt door de behandelaar beoordeeld.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft het recht om:
-Te weten welke gegevens van u verwerkt worden.
-Inzage te krijgen in uw dossier of een afschrift te ontvangen, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
-Correcties, aanvullingen of gegevens (gedeeltelijk) te laten verwijderen. Dit laatste kan alleen als er geen aanmerkelijk belang wordt verstoord om de gegevens te kunnen opvragen en er een beroep kan worden gedaan op een wettelijke regeling waardoor de gegevens niet bewaard hoeven te blijven.
-Een medische verklaring toe te voegen aan uw dossier.
-De gegevens over te laten dragen naar een andere organisatie indien u dit schriftelijk aangeeft.
-gebruik te maken van deze rechten, dan kunt u dit kenbaar maken via een formulier. Dit formulier kunt u aanvragen via uw therapeut.
-Een vertegenwoordiger aan te stellen zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor. Deze aanvraag wordt binnen 4 weken behandeld.

 

Toelichting op het aanvraagformulier

Volgens de WGBO moeten gegevens maximaal 15 jaar bewaard blijven. U helpt ons met het waarborgen van de privacy en met het vergemakkelijken als u het formulier zo volledig mogelijk voorziet van informatie.
Uiteraard worden deze gegevens ook strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u wenst dat het wordt opgehaald door een gemachtigde, dan kunt u dit aangeven op het formulier.

Gegevens patiënt
Hier vermeldt u de persoonsgegevens over wie het medische dossier gaat. De WGBO geeft aan dat een patiënt vanaf 16 jaar als meerderjarig wordt beschouwd. Jongeren vanaf 16 jaar dienen dus zelf hun aanvraag in te dienen. Wanneer de patiënt in kwestie overleden is moet kunnen worden verondersteld dat deze geen bezwaar zou hebben gehad of er moeten zwaarwegende belangen aanwezig zijn. Alleen dan mag de zwijgplicht van de behandelaar worden verbroken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Om uw gegevens te mogen verstrekken moeten wij op voorhand schriftelijk toestemming vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan een andere zorgverlener. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op basis van wetgeving kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook bij een ernstig gevaar voor de gezondheid van u of die van een derde.

 

Uitwisseling gegevens

InZENtive Ergotherapie wisselt, uitsluitend nadat er hiervoor gerichte toestemming is verstrekt, medische gegevens uit met behandelaren, huisarts en betrokken medisch specialisten.

 

Google Analytics

Google Analytics wordt door ons gebruikt om bij te houden hoe en hoe effectief gebruikers de website gebruiken. Ook gebruiken wij dit om te onderzoeken hoe effectief reclamecampagnes zijn. Verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar door Google opgeslagen servers in de VS. Bekijk hiervoor het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij passen de privacyverklaring aan indien wetgeving of praktijkvoering dit verlangt. U zult een up tot date privacyverklaring krijgen voordat u de behandeling start. Eventuele wijzigingen zullen wij publiceren op deze website.